ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS ByJesseInShape

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ByJesseinshape en de sporter en alle werkzaamheden van ByJesseinshape die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden.
1.2 Onder sporter wordt verstaan: de deelnemer van de faciliteiten, lessen of events van ByJesseinshape
1.3 Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van ByJesseinshape
1.4 Bij inschrijving van personal training en events verklaart de sporter akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
1.5 De rechten uit hoofde van inschrijving voor trainingen en events zijn persoonlijk.
1.6 ByJesseinshape behoudt zich het recht voor het totaal aantal inschrijvingen te beperken, alsmede de lesindeling, inzetten van andere Personal Trainers en tarieven te wijzigen.
1.7 De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
2. Verantwoordelijkheden en plichten ByJesseinshape
2.1 ByJesseinshape verzorgt trainingen gedurende de overeengekomen periode respectievelijk op de afgesproken dag en datum.
2.2 ByJesseinshape laat zijn lessen en events verzorgen door of onder verantwoordelijkheid van een hiertoe gekwalificeerde instructeur. Deze instructeur werkt naar beste kunnen en weten.
2.3 ByJesseinshape is verantwoordelijk dat vakkennis en kwaliteit van haar medewerkers op peil zijn.
2.4 ByJesseinshape zorgt ervoor dat de accommodatie, gebruikte apparatuur en welke andere gebruikte middelen, dan ook in goede staat verkeren. Mits de training plaats vind in een externe sportschool of ruimte, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de sportschool

 1.  Eigen risico en aansprakelijkheid van de sporter
  3.1 Bezoek aan sportscholen/ruimtes alsmede gebruik van faciliteiten zoals garderobe en kluisjes is geheel op eigen risico.
  3.2 De sporter neemt geheel op eigen risico deel aan trainingen/events
  3.3 ByJesseinshape aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na lessen, events en het gebruik van de fitness faciliteiten mocht overeenkomen.

3.4 ByJesseinshape, haar medewerkers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen.
3.5 Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van ByJesseinshape toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.

 1.  Deelname en uitsluiting van de sporter
  4.1 ByJesseinshape behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen te weigeren.
  4.2 Sporters en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van ByJesseinshape aan de algemene voorwaarden en algemene regels van fatsoen. Bij sporten in een externe sportruimte zijn de huisregels van de sportaccommodatie zelf van kracht. Tevens dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van ByJesseinshape op te volgen. Als men zich hier niet aan houdt, kan tot verwijdering worden gegaan.
  4.3 Elk handelen of nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van ByJesseinshape in strijd met een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden of algemene regels van fatsoen die de naam en/of de gang van zaken van ByJesseinshape en/of van zijn sporters kan benadelen, geeft ByJesseinshape het recht met onmiddellijke ingang de deelnameovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) toegang tot de ruimtes van ByJesseinshape te ontzeggen, zonder dat dit de grond oplevert tot restitutie van het lesgeld.
 2.  Lidmaatschap, betaling & afmelden lessen
  5.1 Partijen gaan de overeenkomst tot lidmaatschap voor de duur die is vastgesteld tussen ByJesseinshape en sporter
  5.2 Na de overeengekomen abonnementsvorm wordt het lidmaatschap waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand te rekenen vanaf de 1e dag van nieuwe maand.
  5.3 Na de overeengekomen looptijd van een halfjaar, wordt dit lidmaatschap stilzwijgend met de duur van een maand opzegtermijn voortgezet. Na de overeengekomen looptijd van een jaar wordt het lidmaatschap voortgezet, met in achtneming van 1 maand opzegtermijn van 1 kalendermaand te rekenen vanaf de 1e dag van de nieuwe maand.
  5.4 Wanneer een sporter het lidmaatschap eerder wenst/moet beeïndigen, wordt de sporter het verschil tussen de prijs die zou hebben gegolden voor de daadwerkelijke looptijd van het lidmaatschap direct verschuldigd of de contractant zorgt voor een overname van het huidige contract aan een nieuwe potentiele klant.

5.5. Opzeggen kan alleen schriftelijk per email.
5.6 De sporter is het abonnementsgeld over de gehele lidmaatschapsperiode bij vooruitbetaling in 1x per bank of  contant verschuldigd.
5.7 Facturen moeten binnen 14 dagen worden betaald na de factuurdatum, Met uitzondering van losse lessen word alles vooruit betaald.

5.8 De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de periode contributie en andere geldbedragen.
5.9 Vanaf het moment dat de sporter in verzuim is worden alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald en nog te vervallen termijnen direct opeisbaar. In dit soort gevallen behoudt ByJesseinshape zich het recht voor de betreffende sporter het gebruik van de diensten te ontzeggen.
5.10 Afwezigheid van de sporter, door welke reden dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschap of contributie.
5.11 Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
5.12 Geldig legitimatie verplicht: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
5.14 Restitutie is nimmer mogelijk na het afsluiten van een lidmaatschap, rittenkaart of afgenomen dienst. Overname lidmaatschap zoals eerder vernoemd echter wel.
5.15 10 & 20 rittenkaarten dienen vooraf de start trainingsperiode per bank of contant te zijn voldaan middels een factuur. De 10 ritten is maximaal geldig 12 weken en de 20 rittenkaart maximaal 24 weken. Restitutie is niet mogelijk. Overname wel behalve met rittenkaarten.

5.16 Inhaalregeling
Uw lessen dienen 24u of langer te voren afgemeld te worden. Dan is er namelijk nog mogelijkheid tot verzetten en het inboeken op een andere dag of tijd in overleg met de eigenaar. Binnen 24u afmelden betekent dat de training word gefactureerd. U dient tijdig zorg te dragen voor tijdig afmelden schriftelijk via mail of via telefoon, zodat ByJesseinshape wel weet of u erbij bent of niet.
Er is slechts een inhaalregeling van kracht mbt dagen gecancelled door ByJesseinshape. Vakantie die daadwerkelijk kunnen worden vastgesteld, worden de niet gebruikte lessen in die periode genoteerd en kunnen die tussendoor of aan het einde van een traject worden ingehaald

 1.  Ziekte, zwangerschap, vakantie & aangepast rooster
  6.1 lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gesteld. Bij gebleken geschiktheid om niet te kunnen sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts, wordt de lidmaatschap gepauzeerd met de duur van de ongeschiktheid. De betalingsverplichtingen van de sporter vervallen tijdelijk. De einddatum van het contract zal verschuiven in verhouding met de duur van afwezigheid. Vakantie’s die daadwerkelijk kunnen worden vastgesteld, worden de niet gebruikte lessen in die periode genoteerd en kunnen die tussendoor of aan het einde van een traject worden ingehaald
  7. Feestdagen, wedstrijden, toernooien en demonstraties
  7.1 ByJesseinshape behoud zich het recht voor op erkende feestdagen de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten.
  7.2 Eveneens behouden zij zich het recht voor over het gehele of een deel van de locatie te beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties
  7.3 Op nationale feestdagen wordt er afgeweken van het huidige rooster. Dit kunt u terugvinden vragen aan de eigenaar, Het kan zijn dat er een dag vervalt of er een aangepast rooster wordt gehanteerd.
  7.4 Gesloten feestdagen & zomervakantie
  Sporter dient rekening te houden met zomervakantie en dat er daardoor een aangepast rooster van kracht kan zijn, dit word optijd gecommuniceerd naar de sporters.
 2.  Annuleren door ByJesseinshape
  8.1 ByJesseinshape mag trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen – waaronder overmachtssituaties – zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan onverwachte en/of langdurige ziekte etc. Er is wel dan een inhaalregeling van kracht!
 3.  Kleding, schoenen, mobiele telefoon en handdoek
  9.1 Het dragen van schone (binnen) sportschoenen en sportkleding is verplicht.
  9.2 Het dragen van knellende of anderszins gevaarzettende kleding of sieraden e.d. is niet toegestaan.
  9.3 Het sporten met ontbloot lichaam is niet toegestaan.
  9.4 Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.
  9.5 Schoenen dienen te voorzien van een niet-afgevende rubberzool, bij voorkeur niet zwart.
  9.6 Straatschoeisel of buiten gedragen schoenen zijn niet toegestaan.
  9.7 Het gebruik van mobiele telefoon in de sportruimte is niet toegestaan.
  9.8 Het gebruik van een handdoek is bij iedere activiteit verplicht.
  9.9 het dragen van hoofddeksels is niet toegestaan, mits er een religieus argument hiervoor is.
 4.  Drank, etenswaren en roken

10.1 Alleen drinkflessen met een afsluitbare dop zijn toegestaan.

10.2 Roken is niet toegestaan.

10.3 Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de sportzaal

 1.  Kinderen en huisdieren
  11.1 Als leeftijdsgrens geldt 18 jaar of ouder. als de sporter jonger is dan 18 jaar, dient het inschrijfformulier door een van de ouders of voogd ondertekend te worden.
  11.2 Enige letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door – al dan niet geoorloofde – toegang tot de ruimtes van ByJesseinshape, is voor eigen risico van ouder/voogd.

11.3 Huisdieren zijn niet toegestaan.

 1.  Klachten
  12.1 Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. Dit kan door middel van een e-mail aan byjesseinshape2018@gmail.com
  ByJesseinshape maakt binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht haar standpunt hierover kenbaar aan de klager.
 2.  Slotbepalingen
  13.1 Alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tot lidmaatschap tussen de sporter en ByJesseinshape, zullen worden berecht door een bevoegde rechter.
  13.2 De voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.
  13.3 Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist ByJesseinshape.
  13.4 Geschillen tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht en worden met de toepasselijke competentieregels voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag gebracht.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.